Vedtægter for Seniormotion.nu - Motion på SMS


§1 Foreningens navn

Seniormotion.nu - Motion på SMS


§2 Foreningens hjemsted

Ballerup kommune


§3 Foreningens formål

Formålet med Seniormotion - Motion på SMS, er at give et tilbud om fysisk aktivitet til seniorer. Dels via kontinuerlige fysiske arrangementer, hvor det er muligt at blive instrueret i seniormotionsøvelser og dels via telefonen i form af tilsendte ugentlige træningsvideoer. Målet er at få endnu flere til at bevæge sig, og at få fysisk aktivitet ind i hverdagen hos så mange som muligt. Lidt motion er bedre end ingenting og ud af ingenting kan der vokse mange ting. Ung som senior er det altid en udfordring at bibeholde motivationen og finde inspiration til træning, især hvis man ikke har været van til struktureret fysisk aktivitet i forvejen. Seniormotion - Motion på SMS er et fællesskab, hvor man som medlem har en mulighed for at mødes i et træningsfællesskab, samtidig med også at have en mulighed for selv at styre hvor og hvornår man vil træne. Et grundlæggende princip i foreningen er, at alle skal kunne være med og kunne dyrke fysisk aktivitet på sit eget niveau.


§4 Medlemskab


4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.


4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.


4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.


§5 Generalforsamlingen


5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september. Indkaldelsen udsendes på mail.


5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.


5.4 Stemmeret Alle fremmødte medlemmer har stemmeret


5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år


5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling


6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.


6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden pr mail. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.


§7 Bestyrelsen


7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.


7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer


Bestyrelsen vælges for:

 

  • bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og kan genvælges,
  • 1 bestyrelsesmedlem for 2 år i ulige år og kan genvælges     


7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.


7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


§8 Regnskab/økonomi


8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6)


8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.


8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Dispositionsret


9.1 Det er formanden og kassereren i foreningen, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. I tilfælde af den enes forfald, kan den anden indgå aftaler sammen med det menige bestyrelsesmedlem Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.


9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§10 Vedtægtsændringer


Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§11 Opløsning af foreningen


11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.


11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling